ADALET DEVLETI
ebook

ADALET DEVLETI (ebook)

Editorial:
?N?A
ISBN:
9786056201394
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

Tarih boyunca din-devlet dü?üncesi ve yeni devlet anlay???. Siyasi dü?ünce tarihinin derinliklerinde uzun bir yolculuk... Yeryüzüne uygarl?klar yaratan insano?lunun kökeni nedir? Bu dünyaya nereden gelmi?tir? ?lk nerede görünmü?tür? Niçin ve nas?l yeryüzüne da??lm??t?r? Irklar ve milletler nas?l olu?mu?tur? ?nsanl?k tarih yazmaya nerelerde ba?lam??t?r? ?nsanlar ilk olarak hangi da?lar?n, akarsular?n, vadilerin, ?rmaklar?n kenarlar?nda toplanmaya ba?lam??lard?r? ?lk devletler nerede kurulmu?tur? Kurulan devletler varl?k gerekçelerini neye dayand?rm??lard?r? Din ile devlet elele vermeye ne zaman ba?lam??t?r? ?lk büyük tanr?-devletler hangileridir? Do?udan ve bat?dan dünya tarihinin ak???n? de?i?tiren peygamberler, filozoflar ve büyük dü?ünürler kimlerdir? Nerelerden ç?km??lard?r? Ne yapm??lar, ne söylemi?lerdir? ?slam tarihinde ?ii ?mamet Mitolojisinin ve Sunni Saltanat ?deolojisinin mimarlar? kimlerdir? ?slam dünyas?n?n üretti?i yegane siyasi felsefe neden bu ikisi olmu?tur? Bunlar?n a?mak için yeni bir anlay?? nas?l in?a edilebilir? Bu yeni anlay???n temel parametreleri neler olmal?d?r? H?ristiyanl?ktaki din adamlar? s?n?f?n?n iktar?n? öngören tanr? devleti anlay??? ?slamda var m?d?r? Yoksa ?slam laikli?i mi öngörmektedir? ?slam, bu ikisinin d???nda bir ?ey söylemekte midir? Kendinden önce insanl?kta do?ru nam?na ne kalm??sa sürdüren Kuran?n, bir devlet görü?ü var m?d?r?

Otros libros del autor

 • ?HYADAN ?N?AYA ?SLAM DÜ?ÜNCESI
  ebook
  Titulo del libro
  ?HYADAN ?N?AYA ?SLAM DÜ?ÜNCESI (ebook)
  R. ?HSAN ELIAç?K
  Biz Müslümanlar tarihinin ?u an?nda bir ma?arada üç yüz y?l uyuduktan sonra uyanan Ashab-? Kehf'e benzemekteyiz. Uyk...

  2,49 €

 • MÜLK YAZ?LAR?
  ebook
  Titulo del libro
  MÜLK YAZ?LAR? (ebook)
  R. ?HSAN ELIAç?K
  ...

  2,49 €

 • ?SLAM?N YENILIKÇILERI I
  ebook
  Titulo del libro
  ?SLAM?N YENILIKÇILERI I (ebook)
  R. ?HSAN ELIAç?K
  ?slam Dü?ünce Tarihinde Yenilik Aray??lar? Ki?iler, Fikirler, Ak?mlar. ...

  2,99 €

 • DARU'S-SELAM
  ebook
  Titulo del libro
  DARU'S-SELAM (ebook)
  R. ?HSAN ELIAç?K
  Allah do?ruluk ve dürüstlük yolunda yürüyenleri, güzel ahlak sahiplerini, dünyaya kana bulayan zalimlere inat bir ad...

  1,99 €

 • GERÇEK HAYAT DINI
  ebook
  Titulo del libro
  GERÇEK HAYAT DINI (ebook)
  R. ?HSAN ELIAç?K
  ...

  1,99 €