MÓJ ANIO? STRÓ?
ebook

MÓJ ANIO? STRÓ? (ebook)

Editorial:
E-BOOKOWO.PL
ISBN:
9788361184768
Formato:
PDF
DRM
Si

Wydawnictwo internetowe e-bookowo oraz stowarzyszenie ja i ty prezentuj?: MÓJ ANIO? STRÓ?. ANTOLOGIA Wyj?tkowa publikacja elektroniczna b?d?ca zbiorem 100 wspó?czesnych polskich wierszy i dzie? sztuki o tematyce anielskiej i po?wi?cona postaci Anio?a Stró?a. Autorami tekstów i dzie? plastycznych s? profesjonali?ci, twórcy nie zawodowi oraz osoby niepe?nosprawne. Wszyscy po??czeni jedn? ide? przedstawienia ró?nych wizerunków Anio?a Stró?a. Publikacja zosta?a wzbogacona o eseje o tematyce anielskiej napisane przez dr Katarzyn? Krzan, redaktor naczeln? wydawnictwa e-bookowo, Paw?a Bitk? Zapendowskiego, kuratora wystawy i redaktora antologii, prof. dr hab. Zofi? Zar?biank?, przewodnicz?c? jury poetyckiego, która udost?pni?a tak?e swoje anielskie wiersze oraz re?ysera W?odzimierza Palusi?skiego, przewodnicz?cego jury plastycznego. W Antologii zamieszczono równie? prace znanych artystów: Stanis?awa Tabisza, Anny Gertych Malikowej i Jerzego Sk?pskiego. Niniejszy e-book prezentuje wiersze i dzie?a sztuki prezentowane na wystawie w Galerii Audialnia w Krakowie, te nagrodzone, ogl?dane, jak i wiele z tych, jakie z powodu ograniczonego miejsca w galerii, nie mog?y si? w niej znale??. Antologia jest podsumowaniem konkursu og?oszonego w 2009 roku i rozstrzygni?tego w grudniu - wystawa trwa?a do 2 lutego 2010 roku. Projekt graficzny publikacji: Katarzyna ANKA Konior. Ze wst?pu: Twórców zainspirowa?a idea wystawy otwartej dla wszystkich: zarówno profesjonalistów, amatorów, jak i osób niepe?nosprawnych, po??czonych jedn? tematyk?: Anio?a Stró?a i anio?ów. Ch?? integrowania ró?nych dziedzin sztuki spotka?a si? z sympati? i w galerii znalaz?y si? obok siebie wiersze i prace plastyczne - obrazy olejne, ikony, pastele, rysunki, grafiki, rze?by, ceramika, witra?e, fotografie, grafika cyfrowa, kola?e, tkaniny, lampy, anio?y zrobione na szyde?ku, laleczki... Honorowe Jury Mandrola pod przewodnictwem prof. Zofii Zar?bianki (poezja) i W?odzimierza Palusi?skiego (plastyka) dokona?o wyboru prac i zdecydowa?o o przyznaniu nagród. 5 grudnia 2009 roku odby?o si? otwarcie wystawy w Galerii Audialnia na krakowskim Starym Mie?cie. Jej Go??mi specjalnymi byli: Anna Gertych Malikowa - rze?biarka, której anio?y goszcz? od dawna w Audialni, Jerzy Sk?pski - witra?ysta, autor wielu realizacji witra?y w architekturze sakralnej, zaprezentowa? on na wystawie obraz Anio? Klasztoru w Hebdowie oraz prof. Stanis?aw Tabisz - prezes ZPAP Okr?gu Krakowskiego - który pokaza? seri? rysunków z anio?ami. Na wernisa?u wybrane wiersze czytali: Ola Barczyk, Wiktoria Kwiatkowska i Stanis?aw Michno - aktor Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora. Wyst?pi?a Kasia Stolarczyk, ta?cz?c do muzyki z piosenek Anny Sza?apak. Nagrody dla najlepszych prac zosta?y ufundowane przez: wortal literacki granice.pl, Wydawnictwo Miniatura, Bere? & Baron Media Productions - producenta komedii filmowych Anio? w Krakowie i Zakochany Anio? oraz Stowarzyszenie Artystów Pieni?skich. e-book stanowi pok?osie anielskiej wystawy