PULKSTE?MEISTARS: NOVELETE (LATVIJAS IZDEVUMS)
ebook

PULKSTE?MEISTARS: NOVELETE (LATVIJAS IZDEVUMS) (ebook)

Editorial:
SERAPHIM PRESS
ISBN:
9781943036554
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

— Pajaut?, k? tu vari laim?t vienu stundu laika —
.
Marijai Vintersai ir daudz liel?kas probl?mas nek? vi?as pulkste?a apst?šan?s uz plkst. 15:57. Atnesot savu pulksteni pie laipna meistara, vi?a uzzina, ka ir ieguvusi savdab?gu balvu - iesp?ju izdz?vot v?lreiz vienu stundu no savas dz?ves. Bet Liktenim ir stingri noteikumi par pag?tnes aizskaršanu, ieskaitot br?din?jumu, ka vi?a nedr?kst izveidot laika paradoksu. Vai Marija sp?s samierin?ties ar pie?auto k??du, ko vi?a visvair?k no??lo?
.
"?sa, tr?p?ga las?mviela par t?mu no norv??u mitolo?ijas. Laiks ir d?vana un da?reiz - p?d?j? iesp?ja..." —Deils Amideis, autors
.
"Tas ir ?oti aizkustinošs un dramatisks st?sts... ja mums b?tu iesp?ja izmain?t savu pag?tni, vai m?s to dar?tu?” —Las?t?ja atsauksme
.
"Ieg?t iesp?ju izlabot j?su visdzi??ko no??lu ir viena iesp?ja no miljona!" —Las?t?ja atsauksme
.
Ja nu tu var?tu to izdz?vot v?lreiz?

Latviešu valoda, latviešu gr?matas - Latvian edition, Latvian language

Otros libros del autor