?RÓD?O WIEDZY
ebook

?RÓD?O WIEDZY (ebook)

Editorial:
SELF-PUBLISHING
ISBN:
9788394761158
Formato:
Epublication content package
DRM
Si

W ten sposób zaczniesz odkrywa? siebie, akceptowa? wszystko, cokolwiek b?dzie si? na tej drodze dzia?o, jednocze?nie akceptowa? samego siebie, kawa?ek po kawa?ku, ?eby w ten sposób zacz?? od nowa siebie kocha?. Zaczniesz by? autentycznym sob? i b?dziesz promieniowa? tym na innych, a gdy kto? poprosi Ci? o pomoc, zrobisz to, co trzeba. B?dziesz wiedzia?, ?e jeste?cie jedno?ci? i b?dziesz szanowa? ka?dego. Poczujesz si? odpowiedzialny za swoje czyny, mniej b?dziesz mówi?, a wi?cej dzia?a?, wybieraj?c proste rozwi?zania. B?dziesz wiedzia?, ?e to Ty jeste? ?yciem i kiedy nie czujesz rado?ci, to nie z powodu sytuacji, w której si? znalaz?e?, ale z nastawienia do niej.
Maciej Wiszniewski
 
 
Szanowny Czytelniku!
 
Trzymasz w r?ku ksi??k?, której odpowiednika pró?no szuka? w literaturze, jak? znamy. Sam tytu? sugeruje, ?e zetkniesz si? tutaj z nadzwyczajn? i mo?e tajemn? wiedz?, zarezerwowan? dla nielicznych. W pewnym sensie jest to prawda.
Nadzwyczajno?? tej wiedzy polega na osobistych do?wiadczeniach i odkryciach Autora, które pokrywaj? si? z niektórymi wyk?adami znanych nauczycieli duchowych. Jednak nie s? to spisane twierdzenia i pogl?dy, które u?o?y?y si? w ca?o??, bo tak si? Autorowi spodoba?o. Mi?dzy s?owami wida? trudn? drog?, któr? przeby?, aby zrozumie? samego siebie. Stawia pytania i udziela na nie odpowiedzi w taki sposób, ?e zmusza nas do samodzielnego my?lenia, by? mo?e do stawiania w?asnych pyta? i szukania w?asnych odpowiedzi.
Tajemnica tkwi w indywidualnym zrozumieniu oraz sztuce podzielenia si? swoj? wiedz? z innymi. I w?a?nie ta ksi??ka jest, jak my?l?, pierwsz? prób? pokazania, w jaki sposób codzienne ?ycie ??czy si? z duchem. Do tej pory rozdzielali?my te poj?cia i jak dot?d nie nauczyli?my si? mówi? w taki sposób, który opisywa?by nasz? rzeczywisto?? bez pozbawiania jej transcendencji.
Autorowi uda?a si? trudna sztuka po??czenia umys?u z sercem oraz praktyczne wcielenie jej w ?ycie. Okre?li?abym go pionierem nowej rzeczywisto?ci. ?ywi? g??bok? nadziej?, ?e za nim pójd? nast?pni, a niniejsza ksi??ka mocno si? do tego przyczyni.
 
 
Joanna Malinowska